SOUND SYSTEM PROJECT

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ขอบเขตของงานระบบเสียง

           บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงตามสายของทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน

         ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านอาจารย์จำเริญ สีมารัตน์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทนัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

อุปกรณ์ระบบเสียงหลักที่ใช้ในระบบ

สินค้าผลิตโดย บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เพาเวอร์แอมป์ (70โวลท์,100โวลท์) รุ่น NPE Line Amplifier LA-1000

  • เพาเวอร์แอมป์ (70โวลท์,100โวลท์) รุ่น NPE Line Amplifier LA-500

  • เพาเวอร์แอมป์ (70โวลท์,100โวลท์) รุ่น NPE Line Amplifier LA-250

  • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบอนาล๊อก รุ่น NPE DISTRIBUTION AMPLIFIER DA-408

  • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบอนาล๊อก รุ่น NPE STEREO GRAPHIC EQUALIZER GQ-231L

  • ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ รุ่น NPE Chime Microphone CM-1000P

  • โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น NPE RACK AC DISTRIBUTOR LC-106

  • ปลั๊กรางจ่ายไฟติดแร็ค รุ่น NPE Power Distribution Rack PDR-112V

  • ถาดรองเครื่อง 2U + นอต สีดำ 2U RS Blk

  • แร็คเหล็กสีครีม NPE รุ่น RACK DRS-6036FSRDW II มีประตูมีล้อ

สินค้านำเข้าโดย บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด