Work with us

ช่างซ่อมเครื่องเสียง/ช่างเทคนิค ( 5 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง

 • อายุ 18 - 35 ปี

 • วุฒิ ปวช. - ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิ ม.3 - ม.6 มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องเสียง

 • ใช้ AudioGen และ ออสซิลโลสโคป ได้

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความรอบคอบ

 • ตาไม่บอดสี

ลักษณะงาน : งานประจำ

วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน :

รับผิดชอบงานซ่อมบริการ แก้ไขปัญหาเครื่องซ่อม ให้แก่ลูกค้า สอบถามข้อมูลการใช้งานจากลูกค้า เบิก-จ่ายอะไหล่และดำเนินการแก้ไขซ่อมเครื่อง ทดสอบผลการซ่อม และบันทึกข้อมูลการซ่อมสินค้า

สวัสดิการ :

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • ลากิจพิเศษ 3 วัน/ปี กรณีแต่งงาน หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สอบถามข้อมูล :

โทร. 0-2889-5495
อีเมล์ manu@npe.co.th

กรอกใบสมัคร :

แนบไฟล์ Resume : * แนบได้เฉพาะ PDF , PNG , JPG เท่านั้น


วิศวกรออกแบบโลหะ CAD/CAM ( 3 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
 • สามารถใช้โปรแกรม Inventor, Solid work, CAD/CAM ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ

วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน :

ออกแบบ CAD/CAM ด้วยโปรแกรม INVENTOR ออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิต เช่น JIG อุปกรณ์จับยึดต่างๆเขียนใบสูตร    โลหะภัณฑ์สื่อสารทำความเข้าใจ แบบงาน Drawing กับแผนกผลิต ทบทวน แก้ไข Process การผลิตของแบบงานให้สามารถผลิตได้ สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา และลดต้นทุน ประกอบงานตัวอย่าง ต้นแบบส่งงานตัวอย่าง ต้นแบบให้แผนกขาย ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในคลังสินค้า ส่งงานตัวอย่างต้นแบบให้แผนกขายเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในคลังสินค้า ส่งข้อมูลรายละเอียดให้หัวหน้าแผนกเพื่อทำใบขอตั้งรหัส

สวัสดิการ :

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • ลากิจพิเศษ 3 วัน/ปี กรณีแต่งงาน หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สอบถามข้อมูล :

โทร. 086-395125
อีเมล์ manu@npe.co.th

กรอกใบสมัคร :

แนบไฟล์ Resume : * แนบได้เฉพาะ PDF , PNG , JPG เท่านั้น


ช่างซ่อมบำรุง ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าของโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ

วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน :

ดำเนินการตรวจเช็คระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนด รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงงาน

สวัสดิการ :

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • ลากิจพิเศษ 3 วัน/ปี กรณีแต่งงาน หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สอบถามข้อมูล :

โทร. 0-2889-5495
อีเมล์ manu@npe.co.th

กรอกใบสมัคร :

แนบไฟล์ Resume : * แนบได้เฉพาะ PDF , PNG , JPG เท่านั้น


วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 3 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  แมคคาทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Altium, MS Office, Microcontroller ได้
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติได้
 • มีการวางแผนงานที่ดี
 • มีการคิดเชิงระบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ตาไม่บอดสี

ลักษณะงาน : งานประจำ

วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน :

เขียนแบบวงจร และ PCB ทดลอง ตรวจสอบ และจัดทำแบบ (Drawing) และสเปค (Spec) เข้าระบบคอมพิวเตอร์ และจัดพิมพ์แบบงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อทำสูตร BOM เครื่องต้นแบบ และแบบงานเพื่อผลิต โดยต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องก่อนการจัดเก็บข้อมูลเข้าส่วนกลาง รวมถึงจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบ และสามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี

สวัสดิการ :

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • ลากิจพิเศษ 3 วัน/ปี
 • กรณีแต่งงาน หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สอบถามข้อมูล :

โทร. 0-2889-5495
อีเมล์ manu@npe.co.th

กรอกใบสมัคร :

แนบไฟล์ Resume : * แนบได้เฉพาะ PDF , PNG , JPG เท่านั้น


พนักงานฝ่ายผลิต ( 10 อัตรา )

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6
 • งานผลิตโลหะ ปั๊ม พับ เจาะ พ่นสี
 • งานประกอบลำโพง ประกอบเครื่องเสียง
 • ใช้เครื่องมือช่างได้ เช่น หินเจียร เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น
 • มีความขยันอดทน

ลักษณะงาน : งานประจำ

วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เงินเดือน : วันละ 331 - 350 บาท

รายละเอียดของงาน :

ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอนการผลิตในใบสั่งผลิตงานหน่วยสี ตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้อง รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

สวัสดิการ :

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • ลากิจพิเศษ 3 วัน/ปี กรณีแต่งงาน หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

สอบถามข้อมูล :

โทร. 0-2889-5495
อีเมล์ manu@npe.co.th

กรอกใบสมัคร :

แนบไฟล์ Resume : * แนบได้เฉพาะ PDF , PNG , JPG เท่านั้น