บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ติดตั้งระบบประกาศใช้ในการเรียกพนักงาน และติดตั้งระบบขยายเสียง

โดยแบ่งการประกาศออกเป็นแต่ล่ะชั้นสินค้าที่นำไปติดตั้งประกอบด้วย

สินค้าผลิตโดย บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

- เครื่องวอลลุ่มไลน์ รุ่น VCL-12WH

- เครื่องวอลลุ่มไลน์ รุ่น VCL-20

- เครื่องสวิตซ์เลือกโซน รุ่น DSL-10

- เครื่องขยายเสียงไลน์ รุ่น LA-250

- เครื่องกราฟิคอีควอไลเซอร์ รุ่น GQ-131L

- เครื่องแจกจ่ายเสียง รุ่น DA-408

- เครื่องปรีแอมป์คาราโอเกะ รุ่น CK-001MP3

- ไมค์ประกาศ Chime รุ่น CM-1000P

- ตู้แร็ค 19 นิ้ว รุ่น QRd-12U

- เครื่องจ่ายไฟ รุ่น PDR-212V

สินค้านำเข้าโดย บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

- ลำโพงเพดาน 6 นิ้ว รุ่น TH-206

- ตู้ลำโพง 5 ¼ นิ้ว 2 ทาง Line สีขาว รุ่น HB-502T

ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด