SOUND SYSTEM PROJECT

ติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี

ขอบเขตของงานระบบเสียง

        บริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากเทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เป็นระบบเสียงที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานกิจกรรมของเทศกาลต่างๆ กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เป็นต้น

      ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และท่านโสภา ลีลาแยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

อุปกรณ์ระบบเสียงหลักที่ใช้ในระบบ

สินค้าผลิตโดย บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เพาเวอร์แอมป์ สเตอริโอ รุ่น NPE Power Amplifier E-5000A

  • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบอนาล๊อก รุ่น NPE STEREO GRAPHIC EQUALIZER GQ-231L

  • ปลั๊กรางจ่ายไฟติดแร็ค รุ่น NPE Rack AC Distributor MPR-208VA

  • ตู้แร็คเคลื่อนที่ 19 นิ้ว รุ่น NPE Quick Rack 19" With Door Panel QRd-16U

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้แร็ค ฉากรับเครื่องแบบสไลด์ 2U รุ่น Rack Slide Trestle Support OS

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้แร็ค รุ่น Rack Utility Shelves 1UD1 Blk

สินค้านำเข้าโดย บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

  • ตู้ลำโพง 15" 2 ทาง 500W KR-115 NPE

  • ขาแขวนตู้ลำโพง SPS-823