บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรีไทยแลนด์ จำกัด ได้จัด กิจกรรมอบรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้และทักษะการป้องกันการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยรวมถึงฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟขนาดเกิดเพลิงไหม้ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่พนักงาน

กิจกรรมอบรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2566

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรีไทยแลนด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟประจำปีเพื่อให้พนักงานมีความรู้ทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ให้รู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี และให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้